+420 566 667 001 v pracovní dny 7:30 - 15:30
Měna:  

Odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

 

 

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1.         Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1       Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2       Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 

V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

 

1.3       Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat PLASTIA s.r.o., provozovna Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí / Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4, fax: +420 566 667 005, e-mail: eshop@plastia.eu, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

1.4       Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1       Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

2.2       Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese PLASTIA s.r.o., provozovna Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 3.000,-Kč

 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete níže jako dokument pdf. 


Soubory ke stažení: